cắt kim loại các trường hợp xe hệ thống lái

Đến gắn kết của ông chủ ròng rọc Long, Khi V-vành đai xoa với trường hợp hệ thống lái xe, hãy Cạo ra trường hợp xe hệ thống lái.IMG_0032

một chút hit.

Và nhô ra về điều này, vận tốc ban đầu sẽ được tốt hơn đáng kể.

Cạo đầu và dưới cùng với một máy khoan.

IMG_0035 IMG_0034

Nơi để cắt vì V-vành đai đã được đánh bóng chỉ những nơi mà được nhấn sẽ hiểu ngay lập tức.

IMG_0033

Rửa khi bạn kết thúc.

V đai là sản phẩm bình thường được khuyến khích.

Cũng hoạt động như vậy là để cải thiện trong những phần sạch tiêm vào V-vành đai cũng là vô dụng.

Phụ sạch hơn để tấn công các sản phẩm cao su, Do đó V đai sẽ suy giảm.

Trong trường hợp thời gian tấn công chủng tộc là một …